ORLIK 2012

GODZINY OTWARCIA 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK     godz.9:00 – 14:00 dla szkół, 14:00 – 16:00 – ogólnodostępny, 16:00 – 19:00 – kluby sportowe, 19:00 – 21:00 grupy zorganizowane,

SOBOTA                                  godz. 12:00 – 20:00
NIEDZIELA                              godz. 12:00 – 20:00

 

kontakt animatorzy:
Zbigniew Margoltel. 530 682  694, biuro OSiR: 59 814 47 69 wew.43, 44

– boisko wielofunkcyjne ( siatkówkakoszykówka)

– boisko do piłki nożnej

– kompleks sanitarny

REGULAMIN OBIEKTU ORLIK 2012

1 Administratorem kompleksu sportowego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce .

2 Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

3 Kluby sportowe działające na terenie Miasta Ustka mogą korzystać z obiektów sportowych do celów treningowych po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem sportu odpowiedzialnym za harmonogram zajęć.

4 Uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzonych w ramach projektu pilotażowego”Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” muszą być ubezpieczani i muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

5 Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6 Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

7 Boiska są czynne w następujących terminach:
a) boiska dostępne dla szkół usteckich w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne:
poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 15:00
b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych
poniedziałek – piątek godz.15:00 – 20:00
sobota – niedziela godz. 10:00 – 20:00
c)w dniach, w których nie odbywają się zajęcia szkolne (ferie, przerwy świąteczne)
poniedziałek – niedziela godz. 10:00 – 19:00
d) wakacje letnie
poniedziałek – niedziela godz. 10:00 – 21:00

8 Godziny otwarcia kompleksu sportowego mogą ulec zmianie.

9 Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt.7a) ustala dyrektor OSiR Ustka.

10 Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt.7b) – 7d) koordynuje instruktor sportu ustalając harmonogram stałych zajęć oraz określając przedziały czasowe ogólnodostępny.

11 Harmonogram zajęć sportowych wywieszany jest na tablicy ogłoszeń.

12 Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników na podstawie dokumentu sprawdzającego tożsamość – Dziennik Zajęć prowadzonego przez instruktora sportu.

13 Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu lub telefonicznie – 059 81 44 769.

14 Możliwa jest zmiana harmonogramu lub odwołanie zajęć, informując zainteresowanych z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.

15 W sytuacji niekorzystania warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.

16 Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadania odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt.21a)

17 Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

18 Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać

19 Przed każdymi zajęciami prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

20 Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń lub sprzętu sportowego instruktorowi sportu.

21 W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich typu: korki metalowe, korki plastikowe „lanki”oraz kolców,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.;
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) chodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia,

22 Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.21 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacjo może:
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c) nakazać opuszczenie terenu boisk,
d) zakazać dalszych wstępów na kompleks,

23 Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

24 Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

25 Prowadzący zajęcia jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku.

26 Osoby do 12 – go roku życia mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych ( rodzic, instruktor, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za która jest odpowiedzialny.

27 Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

28 Za rzeczy pozostawione w szatni na boiskach administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

29 Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

30 Ustala się dni, w których kompleks „ Orlik2012” będzie nieczynny:

• 1 listopada,

• Wigilia,

• Pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,

• Nowy Rok,

• Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota,

• Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,

• Inne dni zarządzone przez administratora obiektu,

31. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze

postępowania karno – administracyjnego, a szczególnych wypadkach w drodze

postępowania karnego.