Zasady korzystania z obiektów OSiR

Zasady korzystania z obiektów sportowych miasta Ustka zostały zawarte w:

a) zarządzeniu nr 0050.SOKS.7.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 11 stycznia 2018 roku,

b) zarządzeniu nr 7/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ustce z dnia 26.03.2018 roku,

c) regulaminy korzystania z obiektów.

Kontakt w sprawie korzystania z obiektów:
osir@um.ustka.pl
tel. 59 814 47 69
w sprawie rezerwacji hal: tel. 530 682 694 lub osobiście w biurze OSiR Ustka

3. Z obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Ustce bezpłatnie mogą korzystać:

a) dzieci i młodzież w zorganizowanych grupach ćwiczebnych pod opieką nauczyciela, realizująca obowiązkowy program wychowania fizycznego w danej szkole,

b) dzieci i młodzież w zorganizowanych grupach ćwiczebnych pod opieką nauczyciela, realizująca program dodatkowych zajęć sportowych z zakresu wychowania fizycznego i sportu, który przygotowuje do rozgrywek szkolnych i reprezentowania miasta na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim w dyscyplinach sportowych będących specjalizacją danej szkoły,

c) dzieci i młodzież z terenu miasta w zorganizowanych grupach ćwiczebnych pod opieką nauczyciela z innych szkół lub placówek oświatowo-wychowawczych,

d) stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe o profilu działania uznanym przez samorząd za priorytetowy, realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, które otrzymały dotację samorządową na ten cel z budżetu miasta,

e) grupy rodzin, rodzice z dziećmi w trybie indywidualnym w ramach realizacji polityki prorodzinnej samorządu. Pierwszeństwo w omawianym przypadku mają rodziny wielodzietne.